Adatlap
sacharoz
Becenevem: sacharoz
Korom: 46 év
Lakhelyem: Komárom-Esztergom
Regisztráció dátuma:2008-07-18
Utolsó belépés dátuma:2014-07-30
Évente kb ennyi időt töltök horgászattal: 30-60
Több napos horgászataim általában így szervezem: Sátorral
Ha társasággal megyek horgászni: Baráttal/barátokkal
A horgászvizet így közelítem meg: Autóval
Kedvenc horgászmódszereim
Feeder-botos horgászat, Pergetés
Legfrissebb feltöltött fotóim
Legfrissebb beszámolóm
A nagy harcsa - 1906 - Öreg horgász
Volt itt nálunk a Ferencz-csatornában évek előtt egy a régi időkből visszamaradt „harcsika", - amint őt az én kedves halászom nevezte, ismerte minden sváb gyerek is félelemmel vegyes bámulattal adózott neki. E harcsikának állandó tanyája a zsilipünk falában épített, de nem használt falazott csatorna volt. Innen indult őkelme esténkint rabló hadjárataira. Legtöbbnyire a zsilip alatti mély vízben tartózkodott, néha farkával csapkodott, vagy magát felvetve, oly zajt okozott, mintha egy ló esett volna a vízbe. Jómagam 12-15 év alatt számtalanszor láttam, hol messzebb, hol közelebb, néha az egész halat is, a mikor a zsilip alatti malomárok torkolatánál süllőre horgásztam. Egyszer annyira közelemben vetette fel magát, hogy a víz arczomba fröcsosent, s bizony ijedtemben a lábaimat őnkénytelenül is magam alá kaptam! Esténkint a malomárokba is betért, egészen a malomig vonúlva, hogy fellakmározza a turbina által összetört kis halakat. Még csintalankodni is szokott.

Nevezetesen ismételten megtörtént, hogy a nagy harcsa jártában-keltében afféle teszi-veszi háló fölé jutott, milyet jó svábjaink egyike-másika néha egész éjjel át őgyelget a csatorna partján. Amint a háló megrándúlt, s a halász sebbel-lobbal emeli, a harcs a veszedelmet észrevéve, egyet csapott a farkával, pozdorjává silányítva a híres halászszerszámot. Ilyen tréfát minden évben 2-3-szor is csinált, anélkül, hogy a nagy halat megfogtuk volna. Nem csoda, hogy lassanként valóságos legendák keringtek róla forgalomba. Egyik-másik nagyon megijesztett halász akkorának állította, hogy hozzáképest még a Jónást elnyelő czethal is eltörpült. Jómagam úgy 60-70 kilónak becsültem.

Néha a libákra, meg a kacsákra vetette magát s azokat lábaiknál fogva elkapta, víz alá húzta és elnyelte. Persze nagy volt a riadalom a libaseregben. még inkább utána az asszonyok közt, s mivel a csatornának ezt a részét horgászsport kedvéért én tartottam bérben, a kárvallott asszonyok panaszaikkal hozzám fordúltak. rimánkodva, hogy fognám ki a „grosse Fusch” -t, mert valamennyi libáikat elpusztítja. Persze a lúdlopások ós kacsasikkasztások mind az Ő rovásán száradtak. Egy szép este szokott helyemen süllőre horgásztam és a harcsa úgy 8-10 órára megint felvágta magát. Horgomat arra a helyre dobva, hangos szóval bíztatóm: Nesze kapd be ! És uramfial alig ért a horgom a víz sodrába, látom, hogy a buktató egyenletesen megy ám lefelé ! Zsinórt engedek ás midőn már, vagy egy fél percz múlva erős rángatást is érzek, bevágom a horgot. A bevágás után próbálom mi van lent ? Halam - mert az volt, éppen nem reagált s mint egy tuskó úgy feküdt, ámde a horogin rezgése nem hagyott kétségben, hogy hal van a horgon.

Most már aztán igazán nem tudtam mitevő legyek. Horognyél, in és horog ugyan elég erős volt - 7-8 kilós halra addig, míg segítség jönne ladikon, de a horogin csupán 25 méter hosszú volt s e miatt nem remélhettem a halat tarthatni, legfeljebb ha az egész szerszámot bedobom a vízbe ős magam kerítek ladikot. Ilyen volt ig közel, de abból meg az evező hiányzott, azonfelül az idő is már esti 8 óra felé Járt. Hogy ily körülmények közt a hallal nem bírok, ezzel tisztában voltam, nem maradt tehát más hátra, mint búcsút venni tőle - kevesebb horogin árán, mível a horog és a buktató úgy is veszendő volt.

A dolgot kezdtem komolyan venni s a zsinórt jó erősen megragadtam. Egy ideig a harcsa türelmesen állta s csupán a fejét mozgatta, de a mint megunta a zaklatást, egyet csapott a farkával és a vastag selyem horogin, mint a czérnaszál úgy elpattant, ő maga pedig, mint akár egy víz alatt járó hajó, oly hullámokat csinálva, elevezett. Persze otthon kinevettek. No, megállj harcsika, gondolám, majd adok én neked horgot, amit nem szakítassz el. Másnap írtam Storknak Münchenbe, megrendelve a legnagyobb fémforgót az ú. n. norvég kanalat, hozzá egy galvansodrony előint, mely Stork szerint 40 kilós halnak oda se néz, s az itteni kötelesnél pedig készíttettem 100 m. hosszú és ujjnyi vastag fonott horogint. Mikor a szerszám együtt volt, vontatott horoggal kezdtem rá vadászni. Ámde hiába, úgylátszik megismert és nem akaródzott neki a norvég kanállal barátkozni. Ha észrevettük, hogy bement a malomárokba, elzártuk annak torkolatát hálóval és szákkal zavartuk.

Ez is hiába volt. Kisebb halakat, süllőt, harcsát mindig fogtunk, de a nagy halat nem bírtuk beterelni a szákba, pedig vajmi gyakran hallottunk esténként „kaffantani.” De ő kelme úgy látszik - érezte a pecsenyeillatot ás felment a malom alatti örvényes mély kopolyába ás onnan ki nem mozdult. Igy aztán lassan lemondtunk arról, hogy a nagy harcsát kifogjuk. Egyszer azonban az én házi kacsáimbólis elveszett kettő - reggel ugyanis még mind megvolt, este azonban kettő hiányával biczegtek haza a vízről. Természetesen ők is a nagy harcsa rovására kerültek. „Már mégis szégyen, hogy olyan híres horgász létedre azt a halat nem tudod elpusztítani. „AgyonIőném, ha máskép nem megy. Ilyenforma kijelentéseket kellett otthon hallanoin a két kacsa eltünte folytán.

Előhivattam tehát az én öreg halászomat, kijelentvén neki, hogy a feleségem kiadta a parancsot, hogy a „harcsikát” ki kell fogni, hát majd csináltatok én a lakatosnál egy jó nagy horgot és aztán ő próbálja meg kecskebékával „kuttogtatón" (butykázva) a harcsát kifogni. Majd hát „megpróbálhassuk”, de alig hiszem, hogy horora megy, mert már két hete próbálom, de nem kap, pedig mindig a zsilip alatt ténfereg: mondta a jó öreg halászom.

A lakatos hamarosan megcselekedte a horgot, az öreg vígan butykázott esténként, hal azonban nem jött. Egy szép reggelen beállít az öreg hozzám, szontyolódva s bizony arczából semmi jót nem néztem ki. No mi baj öreg ? - kérdem tőle. Hát bíz uram, a nagy harcsa leszakadt s horogról, oszt’ elvitte. Hát az hogy esett ez meg kérdem tőle. - Bíz úgy történt az, hogy tegnap este vacsora után, mondom megpróbálom a buttykázást, mert ritka szép holdvilág volt. Úgy tíz óra felé egyszerre csak ránt ám a kötélen a nagy hal egyet, s majd hogy kifordított a csónakból, én se vótam lusta, visszarántok, hogy a horog jó fogja és kezdem a kötelet beszedni. Gyütt is a hal, mint a parancsolat, s már azt gondoltam, hogy nem is a nagy harcsa van rajta, hát a mint már oly közel húzom, hogy majd elértem, felüti a fejét - vót olyan mint egy kétfülü kondér - azzal egyel csap a farkával és elment. Elszakította az én drága jó buttykázó horogpányvámat amelyikkel 30 év óta horgásztam és magam fontam. Alighanem, az volt a baja a maga horoginjának, hogy 30 esztendős volt, meg hogy maga megijedt a harcsa nagy fejétől ? De miért is nem fárasztotta ki előbb a halat mielőtt ki akarta venni? - De hiszen uram, az fárasztott ki engem, nem én őtet, hisz úgy vitte a csónyikot, mint a vasbika a vagonyokat, oszt’ igaz a mi igaz, egy kicsit meg is voltam hírtelonibe ijedve.

A következő évben, junius végével rendes helyemen, a malomárok kiöblésénél többször süllőre horgászva feltünt, hogy az én nagy harcsáin nem mutatkozik. Kérdem az öreg halászomat, mi van a mi harcsánkkal öreg ? - még nem láttam az idén, tán itt hagyott bennünket ? Itt bíz az uram, mert míg maga a fürdőbe volt a molnárok agyonverték. Mi a tatár, - aztán hogy lehetett az? Hát egy este a harcsa ismét felment az árokban a malom alá, ott úgy látszik jóllakot és a malom alatti mély gödörben hevert - aludt. Úgy este kilencz órakor a malom vizet elzárták, mire a malomárokban a Víz megapadt és a harcsa nem tudott visszatérni. Ott csapkodott hát a gödörben, mire a molnárok kisiettek és ki vellára, ki fejszére kapva, agyonütötték a mi halunkat, jó laktak belőle és még hatvankilencz kilót el is adtak belőle. - Aztán volt e tanú erre? - Nem volt biz a jó Istenen kívül senki, azt pedig a szolgabíró úr nem fogadja el tanúnak, de még egy tanú nem is elég, válaszolt búsan az öreg. Noha nyílt titok volt az eset, de tanut rá nem kaphattam, a molnárok meg tagadták, így perbe se szállhattam ellenük. Igy múlt ki a nagy harcsa !

Az úszóhólyag számos halfajnál nagy szerepet kap a hallásban. A vízben terjedő hanghullámok rezgéseit a bőrön és izomzaton kívül az úszóhólyag is érzékeli és felerősítve továbbítja azokat a belső fülhöz (labirintszerv). A másik nagyon fontos funkciója, hogy a hal vízben történő lebegését, süllyedését, illetve emelkedését is ennek a szervnek a segítségével szabályozza.