Tájékoztató a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány okán (XII.)

TÁJÉKOZTATÓ a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzet időszakában  a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (XII.)

Hatályos: 2021.04.24-től

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások 

1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (hatályos: február 22-től) az eddigi kormányrendeleteket megerősítette és felhatalmazta a Kormányt azok hatályának meghosszabbítására. A Kormány a 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelettel döntött a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

2. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lépett hatályba és rendelkezéseit – számos rendeleti hosszabbítás után – jelenleg is alkalmazni kell. A Kormány védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete alapján a R3 intézkedéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet egyes rendelkezései a belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozata alapján április 7-én, illetve a 2/2021. (IV. 23.) BM határozat alapján április 24-én léptek hatályba.

3. A R3 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével – többek között – tömegközlekedési eszközön; 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen; üzletben, vendéglátó üzletben munkavégzés során, vásárlóként, valamint vendégként egyaránt; ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából egy időben 5 főnél többen tartózkodnak mindenki köteles olyan maszkot (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi. A 2. pont szerinti ideiglenes szigorítások értelmében ettől eltérően, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések hatályának időszakában közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles maszkot viselni.

4. Jelenleg a kijárási tilalom este 11 óra és reggel 5 óra között hatályos, így ezen időszakban – az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel – tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal (munkáltatói igazolás) kell igazolni, melyhez a MOHOSZ OHSZK a jelen tájékoztató 1. sz. mellékleteként mintát („Igazolás engedélyezett munkavégzésről és sporttevékenységről V3.1”) biztosított. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 2020. november 17-i és 2021. március 8-i keltezésű átiratai alapján okirati engedélyt csak az kaphat, aki a közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen indul és az azt szolgáló felkészülése más módon nem biztosítható. Az átiratok alapján a megkezdődő versenyszezonra való tekintetettel a MOHOSZ OHSZK 2021. február 02-től újra sportolói okirati igazolást ad ki annak az érvényes versenyzői engedéllyel rendelkező horgászsport versenyzőnek, aki a nemzeti válogatott tagja, vagy a 2021. évi országos bajnokságokra érvényes nevezéssel rendelkezik. A sportolók esetében a munkáltatói igazolás kiadási feltételeinek vizsgálata a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata, mely feladat kizárólag a HORINFO szakrendszer alkalmazásával biztosítandó. 

5. A R3 4. §-a alapján tilos a közterületeken, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor az egyéni szabadidős sporttevékenység (így a sporthorgászat) megengedett. A sporthorgászat a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések hatályának időszakában egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A horgászat során – a belterületek kivételével – nem kell a maszkot viselni.

6. A R3 5. §-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni. A sportesemény rendezvénynek minősül, a versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolókra értelmezendő sportesemény sportrendezvénynek minősül.

7.  A R3 8. §-a alapján vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához szükséges időtartamot ide nem értve – tilos tartózkodni. 2021. április 24-től a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán reggel 5 óra és este 9:30 óra között a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A R3 9. §-a alapján üzletben este 9:30 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos tartózkodni. Az ettől eltérő időpontban – a nyitvatartási idő alatt – a tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló, a tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében. Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

8. A R3 10. §-a alapján szálláshelyen – többek között – az ott foglalkoztatottak kivételével, az üzleti tevékenység céljából érkező vendégeket ide nem értve tilos tartózkodni.

9. A R3 12. §-ában meghatározott szabadidős létesítményekben tartózkodni tilos. A horgásztavak e rendelet alkalmazásában nem minősülnek szabadidős létesítménynek, így ott az egyéni jellegű, szabadidős sporttevékenységi célú tartózkodás reggel 5 óra és este 11 óra között megengedett.

10. Rendezvénynek minősül, így tilos minden, a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó. 

11. Sporteseménynek minősül, így visszavonásig nem engedélyezhető minden olyan, horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett (amatőr jellegű) horgászverseny, ahol nem versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók vesznek részt.

12. A MOHOSZ OHSZK, mint országos sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó szervezet döntése értelmében az érvényes versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók kizárólagos részvételével tartott, reggel 6 óra és este 10 óra közötti idősávban megrendezett sportrendezvények (horgászversenyek), illetve a kiírás szerinti idősávokban a magyar országos bajnokságok megrendezhetők. A versenyszabályzatban rögzített hivatalos edzésnapok is versenynapnak minősülnek.

13. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek. Az 5. pont szerinti szabadidős sporttevékenység alapvető feltételeinek biztosítása közfeladat. A 8. pont szerinti intézkedések betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

14. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek. A 8. pont szerinti intézkedések betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

15. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.

16. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.

17. Horgászhelynek minősül a horgászat helyszínéül szolgáló partszakaszon kívül a horgászcsónak és a horgászatra használt lajtstromszámos vízijármű, továbbá a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg. A csónakos horgászatra vonatkozó szabályokat a tájékoztató 47. pontja tartalmazza.

18. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2021. március 31-i lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény. A közeljövőben újabb versenynaptár kiadása várható. 

II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések

19. Este 11 óra és reggel 5 óra közötti időben az éjszakai horgászat – ideértve a 16-18. pontok szerinti helyeken történő horgászatot is – általánosan nem engedélyezett. A MOHOSZ ajánlása alapján a horgászvizek üzemeltetőinek javasolt az este 10:30 órai zárás, a horgászoknak pedig a horgászat kellő időben történő befejezése annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti kijárási tilalom kezdetéig biztonsággal haza lehessen érni. Kivételként a saját tulajdonú, közvetlen vízparti telken és az azon létesített felépítményen, továbbá lakóhajón történő éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos, illetve családja tekintetében megengedett.

20. A MOHOSZ a járványügyi helyzet javulását, illetve a Kormány által meghatározott oltottsági létszám elérését követően az éjszakai horgászat lehetőségének mielőbbi teljes visszavezetését továbbra is támogatja, a tárgyban kidolgozott döntési alternatívákat 2021. február 25-én külön közleményben közreadta, melyeket április 7-én, majd április 17-én aktualizálva ismét eljuttatott a döntéshozók irányába. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az éjszakai horgászat engedélyezésére irányuló döntés nem a MOHOSZ, hanem a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs, illetve a Kormány hatásköre.

III. Kiemelt rendezvények

21. Kiemelt rendezvény megrendezésére 2021. május 14-ig nem kerül sor.

22. A 2021. március 18-ra tervezett VIII. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett, valamint a 2021. március 20-ra tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia egy később kitűzendő időpontra elhalasztásra került. A Hungexpo tájékoztatása alapján a 2021. március 18–21. között megrendezésre tervezett XXVIII. FeHoVa Szakkiállítás – ideértve a korábban tervezett online térben, virtuális kiállítás formájában történő megvalósítást is – törlésre került.

IV.  Világ- és Európa-bajnokságok

23. Világ- és Európa-bajnokságok megrendezésére 2021. június 20-ig nem kerül sor. A júniusra tervezett Mozgáskorlátozott-, Veterán- és Masters Világbajnokságok októberre kerültek áthelyezésre. A nemzetközi szövetség a további világversenyek időpontjairól legkésőbb azok jelenleg tervezett kezdete előtt 60 nappal rendelkezik. A FIPSed értesítése alapján újabb halasztások, időpont áthelyezések várhatók, melyek a 19. pont szerinti versenynaptárban átvezetésre kerülnek.

V.  Országos bajnokságok 

24. Országos Bajnokságok megrendezésére 2021. április 9-ig nem került sor. Ezt követően a MOHOSZ a versenynaptárában meghirdetett 2021. évi országos bajnokságok esetében a program szerinti lebonyolítás lehetőségét biztosítja azzal, hogy az aktuális járványügyi előírások és korlátozások függvényében, egy adott verseny időpontja előtt legkésőbb 15 nappal – a 2021. május 15-ét megelőző kezdő időpontú versenyek esetében 8 nappal – kerül sor végleges döntésre a megrendezésről, illetve a halasztásról vagy a törlésről.

VI. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek 

25. Valamennyi horgász sportesemény, sportrendezvény, horgászverseny esetében a MOHOSZ azok meghirdetését – nézők részvétele nélkül – támogatja, illetve engedélyezi a 13. pont előírásának figyelembevételével. Nézőnek nem minősül versenyzőnként 1 fő hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a lebonyolításhoz szükséges technikai személyzet. A hatályos járványügyi jogszabályoknak, előírásoknak és a jelen tájékoztatónak megfelelő versenyszabályzat elkészítése és betartatása, a zárt körülmények és védőtávolságok biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége. Az OHSZK HSZI minden versenyre előírja az alábbi kötelező elemek biztosítását:

a) a többszörös fizikai érintést elkerülő, a lehető legkisebb szociális érintkezést biztosító sorsolási technika alkalmazása,

b) legalább 5 méteres védőtávolság a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság a párosok, csapatok között,

c) egyéni, csomagolt étkeztetés biztosítása lehetőleg a helyszínen,

d) a lehető legkisebb szociális érintkezés a kizárólag a díjazottak részvételével megtartandó eredményhirdetésnél,

e) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására. 

A versenyen csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 2. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat sportrendezvényen történő részvételhez V4”) kitölti, aláírja és leadja a szervező képviselőjének.

26. A XV. Tavaszi Maconka Nemzetközi Kupa (MIBC) törlésre, a VII. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC) elhalasztásra került. A Maconka Barátai Szuperkupa fordulói a 19. pont szerinti versenynaptárban rögzítettek szerint átrendezésre kerültek. A további, technikai jellegű változásokat a versenynaptár tartalmazza.

VII. Horgászszervezeti döntéshozatal, közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók

27. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a horgászszervezeteknek 2020. november 17. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk, mivel a horgászszervezet legfőbb döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttközgyűlés) a döntéshozatalban az R3 alapján akadályozott, így a tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzáró rendezvények megrendezése a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések hatályának időszakában tilos.

28. A 28. pont alapján ügyvezetésnek minősül az elnökség, illetve az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető (ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató, szövetségi titkár) tevékenysége.

29. A horgászszervezet ügyvezető szervének ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétellel tartható meg, vagy a határozathozatalra veszélyhelyzeti döntésként ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a horgászszervezet létesítő okirata (alapszabálya) e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

30. Veszélyhelyzeti döntés a horgászszervezet törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben történhet. Veszélyhelyzeti döntésnek minősül az esedékes tisztújítás elhalasztása is, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napra.

31. Az ügyvezetés veszélyhelyzeti döntéssel a horgászszervezet alapszabályát nem módosíthatja (kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség), a horgászszervezet jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet, annak átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

32. Az elnökség, mint ügyvezetés érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha az elnökségi tagok többsége a döntés meghozatalát megelőzően a határozati javaslattal egyetért. Az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha arra érvényes hatáskörrel rendelkezik, továbbá, ha azzal a munkáltatója egyetért.

33. A veszélyhelyzeti döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli legfőbb döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

34. A további horgászszervezeti döntéshozatali kérdésekben a MOHOSZ OHSZK az 56. pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.

35. Horgászszövetségi rendezvényekre 2021. május 14-ig nem kerül sor.

VIII. Központi ügyintézés

36. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója által „az új típusú koronavírus világjárvány miatt elrendelt járványügyi intézkedések ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről (VII.)” tárgyban kiadott 4/2021. (04.18.) ügyviteli szabályzat a központ és a kirendeltség tekintetében továbbra is rendkívüli munkarendet alkalmaz, de ezen munkarendnek is folyamatosan biztosítani kell a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett. 

37. A 40. pont szerint történő személyes ügyintézés a munkanapokon – az 5. pont szerinti alapvető lehetőség biztosítása érdekében, a közfeladat-ellátás keretében – folyamatosan biztosított, ideértve az állami horgászjegyek disztribúcióját és az összevont országos területi jegyek, valamint a versenyzői engedélyek értékesítését is. A kiszolgálás minden esetben a bejáratnál történik. A Magyar Horgászkártya ügyintézés és a MAHOR előfizetések ügyintézése 2021. április 7-től újra biztosított.

IX. Az állami horgászvizsgára, valamint a horgászszervezeti ügyfélszolgálati ügyintézésre, munkavégzésre vonatkozó szabályok

38. Mivel az elektronikus támogatású állami horgászvizsga nem minősül felnőttképzésnek, így 2021. április 6-tól ismét megrendezhető, ha az adott vizsgacsoport létszáma a kötelező, 3 fős vizsgabizottságon túl a 7 fő vizsgázót nem haladja meg. A vizsgabizottság köteles gondoskodni arról, hogy

a) egy légtérben a vizsgacsoport tagjain túl egyéb személy ne tartózkodjon,

b) mindenki tartsa be a maszk (az FFP2 típus ajánlott, ennek viselését a vizsgabizottság előírhatja) viselésére vonatkozó szabályokat,

c) a vizsgázók egymástól minimum 1,5 méterre helyezkedjenek el,

d) a jelenlévők kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,

e) a fertőtlenítő kézmosás lehetősége, az eldobható kéztörlők használata biztosított legyen,

f) a vizsgabizottság által a vizsgázók számára a vizsga támogatására biztosított mobil eszközök minden használat után fertőtlenítésre kerüljenek,

g) ha egy napon egy helyiségben több vizsgára is sor kerül, a vizsgák között legalább 30 perc időtartamban teljes szellőztetésre kerüljön sor.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 3. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V2”) kitölti, aláírja és leadja a vizsgáztató horgászszervezet képviselőjének. A jelen tájékoztató kiadását követően a HORINFO szakrendszerben a vizsgaidőpontok és helyszínek meghirdethetők azzal, hogy az itt felsorolt szabályok megszegése esetén a MOHOSZ OHSZK az érintett horgászszervezet vizsgáztatási jogát mérlegelés nélkül visszavonja.

39. Az 5. pont szerinti tevékenység jogszabályban előírt személyi feltételeinek biztosítása közfeladat. A 8. pont szerinti intézkedések betartásáról, illetve szükség esetén a nyitvatartás ideiglenes korlátozásáról a horgászszervezet vezetője köteles gondoskodni. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő horgászszervezeti ügyintézési és értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy

a) az ügyintézés csak a szabadidős sporttevékenység gyakorlása szükséges feltételeinek megteremtésére korlátozódjon,

b) lehetőleg az a bejáratnál, vagy a szabadban történjen,

c) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre várakozzanak, illetve helyezkedjenek el,

d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,

e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést, 

f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,

g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)

h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,

i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,

j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.

40. A 28-34. és a 39-40. pontok szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.

41. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

42. A munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedéseket a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet és a 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosított. E tárgyban a MOHOSZ OHSZK az 56. pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.

X. A haltelepítésekre és a halőrzésre vonatkozó rendelkezések

43. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett továbbra is elvégezhetők. A haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte munkavégzésnek minősül, s a kijárási tilalom időszakában a 4. pont szerinti okirattal igazolható. A telepítések szervezett megtekintése 2021. május 14-ig tilos.

44. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

45. Az állami és köztulajdon védelme érdekében a hivatásos halőrök munkavégzése a vezénylési rend szerint támogatott, a munkáltató a 4. pont szerinti okiratot számukra biztosítani köteles.

46. A társadalmi halőrök tevékenysége, munkavégzése a 4. pont szerinti kijárási tilalom időszakában a MOHOSZ OHSZK részéről a 4. pont szerinti okirat kiállításával akkor támogatott, ha a 46. pont szerinti feladatokat a halgazdálkodási hasznosító a hivatásos halőrökkel nem tudja megfelelő módon biztosítani.

XI. Általános tájékoztatás

47. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket. 

48. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy a világjárvány elleni egyetlen hatásos megoldást támogatva regisztráljanak védőoltásra, s ennek érdekében keressék fel hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.vakcinainfo.gov.hu oldalt. 

49. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,

b) személygépkocsiban maszkviselés nélkül csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,

c) a területi jegyek kiváltása esetén – amely halgazdálkodási vízterületek esetén ez lehetséges – részesítsék előnyben a HORINFO szakrendszer által biztosított online jegyvásárlási lehetőséget,

d) a területi jegyek személyes kiváltása, offline vásárlása során kerüljék a sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, 

e) a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők a 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,

f) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,

g) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,

h) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.

50. Az Operatív Törzs Ügyeleti Központ átirata és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. november 30-i keltezésű tájékoztatása alapján 

a) a közös háztartásban (egy családban) élő horgászok maszk nélkül,

b) a nem közös háztartásban élő horgászok a MOHOSZ által előírt 3 méteres védőtávolság betartásával maszk nélkül,

c) a nem közös háztartásban élő horgászok az előírt 1,5 méteres védőtávolság betartásával maszkban

a 10. pont szerinti idősávban (nappal) egy csónakban (vagy lajstromszámos vízijárműben együtt horgászhatnak. A MOHOSZ ajánlása, hogy a horgászok száma az a) pont szerinti esetben a 3 főt, a b) és c) pont szerinti esetben a 2 főt ne haladja meg.

51. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr

a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,

b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

XII. Záró rendelkezések 

52. Jelen tájékoztató XII. 2021.04.24-től a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát veszti „a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány okán elrendelt veszélyhelyzet időszakában a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (XI.)” MOHOSZ tájékoztató. Mivel a közeljövőben újabb, jelentős korlátozás-feloldások várhatók, felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel az 54. pontban meghatározott tájékoztatási felületeket és csatornákat.

53. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO szakrendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat. Ahol a technikai feltételek lehetővé teszik, a tájékoztató változáskövetéssel kerül megjelenítésre.

54. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.

55.  A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében a MOHOSZ OHSZK Titkárságának vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő    e-mail-címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánva: 

Budapest, 2021. április 24.

Forrás: Magyar Országos Horgász Szövetség
(mohosz.hu)

Megosztás
Kategória: Hírek